معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی
استانداری سمنان
ENGLISH
اهداف و وظايف معاونت
1. تلاش در جهت تحقق برنامه هاي سياسي ، اجتماعي دولت و ارتقاء مشاركت و حضور موثر مردم استان در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي
2. زمينه سازي براي فعاليت مطلوب احزاب و تشكل هاي سياسي استان و نظارت بر فعاليت آنها .
3. حمايت از شوراهاي اسلامي و نظارت بر فعاليت آنها مطابق قوانين و مقررات .
4. برنامه ريزي و برگزاري انتخابات عمومي و نظارت بر اجراي ساير انتخاباتي كه به موجب قوانين و مقررات زير نظر استانداري يا فرمانداري ها برگزار مي شوند مطابق زمانبندي ابلاغي .
5. ارائه پيشنهادات لازم براي تغيير و اصلاح تقسيمات كشوري در محدوده استان .
6. پيگيري و ثبت و نگهداري امور سجلي و احوال چهارگانه (امورثبت ، ازدواج و طلاق) مردم استان .
7. هماهنگي و هدايت فرمانداران براي تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي دولت .
8. برنامه ريزي در جهت حفظ دستاوردهاي انقلاب اسلامي با مشاركت ادارات ذيربط و مشاركت هاي عمومي و فرمانداران و بخشداران .
9. مراقبت دائم نسبت به رويدادهاي سياسي و فراهم كردن موجبات گسترش آزادي هاي سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و قوانين مربوط به فعاليت احزاب ، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي و اقليت هاي ديني شناخته شده و نظارت بر حسن انجام امور مذكور .
10. بررسي و مطالعه پديده هاي فرهنگي و اجتماعي و آسيب پذيري هاي جامعه .
11. گردآوري و تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشات سياسي و اجتماعي و . . . استان انعكاس به وزارت كشور .
12. برنامه ريزي و تلاش در جهت توسعه تشكل هاي غير دولتي و امور عامل المنفعه و ايجاد فضاي رواني سالم براي مردم و جمع آوري متكديان و معتادان و كودكان خياباني و آسيب ديدگان اجتماعي با همكاري دستگاههاي مسئول .
13. برنامه ريزي براي اوقات فراغت جوانان (اعم از دختران و پسران) .
14. تلاش و برنامه ريزي در جهت تأمين و افزايش سلامت و بهداشت جامعه و مردم و پيشگيري از بيماريهاي واگيردار .
15. برنامه ريزي در جهت توسعه ورزش همگاني و فراهم نمودن امكانات ورزشي براي بانوان .
16. پيگيري و اقدام در جهت انطباق وضعيت ادارات و سازمان ها و نهادها با واحدهاي تقسيمات كشوري در استان .
17. برنامه ريزي و انجام نشست هاي نوبه اي و مستمر با نخبگان و شخصيت هاي ذينفوذ مذهبي ، سياسي ، اجتماعي و فرهنگي به منظور آگاهي از ديدگاه هاي آنها و تبادل نظر در رابطه با امور مربوط به استان .
18. پيگيري برگزاري همايش هاي علمي مربوط ب همسائل و مشكلات فرهنگي و اجتماعي و بزرگداشت نخبگان و مشاهير استان .
19. تكميل پرونده تشكل هاي صنفي و سياسي و پيگيري صدور مجوز مربوط به آنها و بررسي درخواست هاي اقشار و گروه ها در رابطه با برپايي اجتماعات و راهپيمايي ها مطابق دستورالعمل هاي قانوني .
20. تجزيه و تحليل جرايم و تخلفات سياسي و مقايسه با استان هاي ديگر و بررسي سنواتي و اتخاذ تدابير براي كاهش آنها.
21. تأمين و حفظ امنيت و استقرار نظم و آرامش در استان و ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي اطلاعاتي و انتظامي و نظامي.
22. پيگيري در جهت استقرار واحدهاي انتظامي و پستهاي ايست و بازرسي موقت و دائم .
23. ساماندهي امور اتباع بيگانه و تردد اتباع ايراني و بيگانه و امور مربوط به مبادلات در استانهاي مرزي و بررسي مسائل امنيتي با كشورهاي همسايه .
24. برنامه ريزي و هدايت اقدامات مربوط به كنترل قاچاق كالا ، اسلحه و مواد مخدر در استان .
25. انجام امور مربوط به اقدامات تردد ، اشتغال و ازدواج اتباع بيگانه و ثبت و نگهداري اطلاعات آنها .
26. مطالعه و بررسي عوامل تهديد كننده امنيت و آرامش جامعه و ارائه طرح هاي لازم در اين زمينه .
27. اتخاذ تدابير لازم با همكاري اعضاي شوراي تأمين استان در هنگام بروز حوادث و بلاياي طبيعي و معضلات سياسي ، امنيتي و اجتماعي .
28. برنامه ريزي و حفاظت مستمر از اماكن و تاسيسات اداري طبقه بندي ، بويژه نقاط و تاسيسات حساس و حياتي و نظارت دائم بر حمل و استفاده از مواد ناريه
29. پيگيري و اجراي قوانين و مقررات كه در مورد ورود و خروج و اقامت و اشتغال اتباع بيگانه رعهده دستگاههاي مختلف نهاده شده است .
30. پيگيري اجراي دستورالعمل هاي امنيتي كه از سوي شوراي امنيت كشور و يا شوراي عالي امنيت ملي ابلاغ مي گردد توسط دستگاههاي ذيربط .
31. گرد آوري و تجزيه و تحليل رويدادهاي خبري و گزارشات امنيتي و انتظامي و . . . استان و انعكاس به وزارت كشور.
32. هماهنگي با استان هاي همجوار و برنامه ريزي در جهت مقابله با قاچاق كالا ، اسلحه و مهمات و ديگر مسائل امنيتي و انتظامي .
33. شناسايي نقاط بحران خيز و افراد شرور و سابقه دار و اتخاذ تدابير پيشگيرانه در رابطه با آنها دسته جمعي .
34. تجزيه و تحليل جرايم و تخلفات امنيتي و انتظامي و مقايسه با استان هاي ديگر و بررسي سنواتي و اتخاذ تدابير براي كاهش آنها .
1394/11/26
Powered by DorsaPortal